#រៀនភាសាជប៉ុនងាយៗ #LearningJapanese …………はいくらですか。តើទូរសព្ទ័មួយគ្រឿងតំលៃប៉ុន្មាន?

#រៀនភាសាជប៉ុនងាយៗ #LearningJapanese  …………はいくらですか。តើទូរសព្ទ័មួយគ្រឿងតំលៃប៉ុន្មាន?

Learning Japaneseカテゴリの最新記事